ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ