Πιστοποιήσεις


Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


Το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»
 • ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 «Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής»
Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης

 • Η ικανότητα της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε να παρέχει με συνέπεια, υπηρεσίες και προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Η αύξηση της ικανοποίησης πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωσή του
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και τρίτων προσώπων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της
   
CERT_KAFKAS_ ISO 14064-3:2019_EN
CERT_KAFKAS_ ISO 14064-3:2019_GR
CERT_KAFKAS_45001_2018_EN_01
CERT_KAFKAS_45001_2018_EN_02
CERT_KAFKAS_45001_2018_EN_03
CERT_KAFKAS_45001_2018_GR_00
CERT_KAFKAS_45001_2018_GR_01
CERT_KAFKAS_45001_2018_GR_02
CERT_KAFKAS_45001_2018_GR_03
ATTACHMENT_9001_EN_00
ATTACHMENT_9001_EN_01
ATTACHMENT_9001_GR_00
ATTACHMENT_9001_GR_01
ATTACHMENT_45001_EN_00
ATTACHMENT_45001_EN_01
ATTACHMENT_45001_GR_00
ATTACHMENT_45001_GR_01
ATTACHMENT_EN
ATTACHMENT_GR
CERT_KAFKAS_9001_2023_EN_00
CERT_KAFKAS_9001_2023_EN_01
CERT_KAFKAS_9001_2023_EN_02
CERT_KAFKAS_9001_2023_EN_03
CERT_KAFKAS_9001_2023_GR_00
CERT_KAFKAS_9001_2023_GR_01
CERT_KAFKAS_9001_2023_GR_02
CERT_KAFKAS_9001_2023_GR_03
CERT_V. KAFKAS _14001_EN_2023_DIGITAL
CERT_V. KAFKAS _14001_GR_2023_DIGITALΔήλωση Πολιτικής Εταιρείας

Η  Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε δεσμεύεται:

 • Να παρέχει στους πελάτες της ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, καθώς επίσης και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές, κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές και προς άλλες απαιτήσεις που αφορούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Υπεργολάβων, Προμηθευτών και των Επισκεπτών
 • Για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και την πρόληψη ρύπανσης και ατυχημάτων

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση αξιολογεί, σε συνεχή βάση, τις ανάγκες του οργανισμού και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους.

Η Διοίκηση μέσω της συμμετοχής της στην ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης, ελέγχει την καταλληλότητα της Πολιτικής και θέτει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Γενικοί στόχοι είναι:

 • Η εμπορία / σχεδιασμός, παραγωγή  και παράδοση στους πελάτες της ποιοτικών προϊόντων, απόλυτα συμμορφούμενων με τις προδιαγραφές, τους διεθνείς κανονισμούς και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Η καθιέρωση ως η κορυφαία και αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών της στην αγορά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μέσω της παροχής διαφοροποιημένης αξίας υπηρεσιών και λύσεων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης τους
 • Η διαρκής βελτίωση του οργανισμού μέσω της συνεχούς ανάπτυξης, εφαρμογής και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • Η εξάλειψη/ ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η μείωση της επικινδυνότητας και η πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών