Υποβολή αιτήματος χορηγίας

Η ΚΑΥΚΑΣ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις αναφορικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η ΚΑΥΚΑΣ λαμβάνει, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε αιτήματα χορηγιών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. και πολιτικές της, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας:

  • Κοινωνία
  • Παιδεία
  • Αθλητισμός
  • Περιβάλλον
  • Πολιτισμός

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, ανάληψη και απόδοση μίας χορηγίας αποτελεί ο αιτών να είναι είτε εργαζόμενος της εταιρίας, είτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.) ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και κατά την αποστολή του αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: csr@kafkas.gr να αναφέρονται τα εξής:

  • Στοιχεία του φορέα (Επωνυμία - Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ)
  • Περιγραφή του έργου ή του σκοπού για τον οποίο ζητείται οικονομική / Προϊοντική χορηγία
  • Προϋπολογισμός χορηγίας
  • Ανταποδοτικά οφέλη, εφόσον προκύπτουν από το είδος του αιτήματος.

 

Αιτήματα που δεν λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: csr@kafkas.gr δεν θα εξετάζονται.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΚΑΥΚΑΣ