Υποβολή αιτήματος χορηγίας

Η ΚΑΥΚΑΣ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις αναφορικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η εταιρεία λαμβάνει, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε αιτήματα χορηγιών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. και πολιτικές της και αφορούν τους παρακάτω τομείς:
 • Κοινωνία
 • Παιδεία
 • Αθλητισμός
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

Μπορείτε να στείλετε το αίτημα υποστήριξης στο csr@kafkas.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, ανάληψη και απόδοση μίας χορηγίας αποτελεί ο αιτών να είναι:
 • εργαζόμενος της εταιρείας
 • Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.)
 • Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
και κατά την αποστολή του αιτήματος να αναφέρονται τα εξής:
 • Στοιχεία του φορέα (Επωνυμία - Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ)
 • Περιγραφή του έργου ή του σκοπού για τον οποίο ζητείται οικονομική / Προϊοντική χορηγία
 • Προϋπολογισμός χορηγίας
 • Ανταποδοτικά οφέλη, εφόσον προκύπτουν από το είδος του αιτήματος.

Αιτήματα που δεν λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: csr@kafkas.gr δεν θα εξετάζονται.