Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384

Μάρτιος, 2015

ΜΑΡ
20
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων. Η καθιέρωση του ΕΛΟΤ HD 384 είναι μια καλή αφορμή για την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού κλάδου, ώστε οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας να γίνουν καλύτερες, ασφαλέστερες, να βελτιώσουν την ποιότητα τους και να είναι συγκρίσιμες με τις καλύτερες ευρωπαϊκές

Εισηγητής: Αντώνης Σαλευρής

Απευθύνεται σε:
Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Επιβλέποντες, Τεχνικούς ασφαλείας, Ηλεκτρολό- γους Εγκαταστάτες - Συντηρητές, Εκπαιδευτικούς, Προϊστάμενους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες)

Κόστος σεμιναρίου: 200€